Pokyny OSH Plzeň-jih

Doporučené pokyny pro práci kontrolní a revizní rady SDH

Kontrolní a revizní rada sboru (dále jen „KRR“) sleduje práci SDH průběžně po celý rok (mezi jednotlivými VVH).

Předseda KRR nebo pověřený člen KRR se účastní výborových schůzí s hlasem poradním. Členských valných

hromad se účastní všichni členové KRR se všemi právy řádných členů SDH.

Alespoň 2x v průběhu roku provede KRR kontrolu hospodaření a vedení daňové evidence (vedení pokladního deníku,

dokládání účetních případů řádnými doklady).

Pokud má SDH zpracovaný a odsouhlasený rozpočet, kontroluje jeho plnění, popř. čerpání.

Začátkem roku kontroluje plnění inkasa členských příspěvků vůči OSH do konce ledna a odevzdání hlášení o činnosti

za uplynulý rok.

Při změně obsazení funkce starosty, místostarosty popř. náměstka, velitele, jednatele a hospodáře kontroluje zpracování

nové přílohy k registračnímu listu ve dvou shodných provedeních (1x pro OSH, 1x pro SDH).

Dále kontroluje splnění povinnosti podání daňového přiznání do konce března následujícího roku.

Koncem roku se účastní inventarizace majetku. Zároveň prověřuje vedení a uložení důležitých dokumentů SDH,

tj. registrační list, jeho příloha, doklad o přidělení IČO (MV), osvědčení o registraci (FÚ), výpis z účtu majitele cenných

papírů (akcie HVP), uzavřené smlouvy (kupní, o dílo, nájemní apod.).

Při provádění inventarizace s doporučuje provést uzavření roku v knize úrazů, které podepíše člen KRR a starosta nebo velitel.

Zároveň kontroluje evidenci jízd požárního vozidla a evidenci provozu požárních stříkaček. 

Průběžně kontroluje vyhotovení zápisů z řádných výborových a členských valných hromad.

V SDH, které vedou kroniku, zkontroluje doplnění zápisu za uplynulý rok.

                                                                                                                

                                    Autor: Zbyšek ZUBER