Hasičská desatera

  Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,

      nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,

      nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí

      a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili,

      očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká,

      v pospolitém jednání počestná a vlídná.

  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,

      ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,

      abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a

      chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským

     dobrovolníkem.

 

Desatero pro velitele (starosty, předsedy) dobrovolných sborů hasičských

  1. Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se pánem jeho.

  2. Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínáním svým,

      že chceš být dobrým přítelem i vůdcem.

  3. Snaž se, abys v čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí,

      bez kterých nemůžeš se státi dobrým velitelem.

  4. Jdi ve všem co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.

  5. Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.

  6. Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva,

      aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.

  7. Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečností, obětavostí a nezištností,

      sám takovým býti musíš.

  8. Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát v nebezpečí vydávej,

      jedná-li se o záchranu života bližního.

  9. U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství,

      chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.

10. Řiď se ve všem předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše,

      co písemnictví hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.

 

Jak se hasič chovati má

– Hasič má ve službě i mimo ni počestně a mužně chovati, má dbáti toho,

   aby s občanskými zákony do sporu nepřišel, aby dobrého mravu nerušil a pověst svou čistou a

   neposkvrněnou si zachoval.

– Hasič má ve službě zachovati klid, nemá příliš křičeti ani zbůhdarma mnoho mluviti,

   neb s jinými lidmi se hádati, a to ani, domnívá-li se, že se mu křivda děje.

– Hasič ať si počíná vždy s klidem a rozvahou. Lépe několik vteřin rozvažovati,

   ale pak tím rychleji a odhodlaněji pracovati.

– Přesnou kázeň má hasič zachovati ve službě na puntík.

– Poslušným buď hasič, rozkazy, které od svých představených obdrží, ať bez odmluvy,

   rychle a dobře provádí.

– Vytrvalosti buď u hasiče dostatek, hasič nesmí být každou sebemenší námahou,

   kterých ve službě právě jest dosti zachvácen. Aby nejlépe, často-li bude choditi do cvičení.

– Opilství ať se hasič nejpilněji varuje.

– Hasič měj zmužilost a rozvahu.

 

Vlastnosti dobrého hasiče

Bdělost a pohotovost                   

Kázeň a pořádek                           

Mužnost a neohroženost             

Obětavost a odvaha                                  

Opatrnost a rozvaha                                 

Svornost a rovnost                       

Vzájemnost a důvěra                   

Pokrokovost                                  

Čest a poctivost                              

Dobročinnost a láska k bližnímu

Veselost

Spořivost a šetrnost

Podnikavost a vytrvalost

Střídmost a mírnost

Volnost a hospodárnost

Prozíravost

Spravedlnost

Pracovitost

Láska k vlasti a národu