SDH v Mladém Smolivci

Hasičský sbor byl v naší obci založen 7. března 1895,

o čemž svědčí zápis v obecní kronice:

7. března 1895 byl v naší obci založen Hasičský sbor, který za pomoci všech občanů a jiných příznivců byl potřebnými předměty opatřen a vyzbrojen, též stříkačka byla zakoupena a s úspěchem užívána.

K uskladnění potřebných předmětů sloužila po dlouhé roky hasičská kolna, postavená v roce 1909, která byla umístěna před domem číslo 29, v prostoru, kde se nyní nacházejí obecní vývěsky. Sloužila až do roku 1977, kdy byla dostavěna nová požární zbrojnice v čp. 95.

O prvním veřejném cvičení hasičů je v kronice zapsáno:

4. srpna 1895 podnikl náš sbor hasičů první veřejné cvičení, při tom byla též stříkačka posvěcena, pak se odbývala zahradní slavnost při níž ochotníci z Budislavic sehráli pěkné divadlo České Amazonky a výsledek byl pro náš sbor přízniv.

Zakládající členové Hasičského sboru byli zapsáni do matriční knihy Hasičského sboru obce dne 25. 3. 1895.

jméno   funkce čp. narozen
František Siblík velitel 67 24.4.1861
František Krejčík podvelitel 11 1.6.1853
Josef Sloup jednatel 18 7.6.1862
František Panuška zbrojmistr 12 27.7.1861
Jiljí Hlinka člen 50 1.8.1851
Jan Spour člen 56 26.7.1854
Vojtěch Vokurka člen 60 16.2.1864
František Chochol člen 55 30.9.1867
Josef Sloup člen 53 8.3.1871
Vojtěch Krejčí člen 46 14.10.1868
Josef Hlinka člen 13 13.3.1859
Karel Sedláček člen 3 18.1.1867
Josef Malásek člen 35 27.6.1857
Václav Suda člen 8 3.6.1877
Josef Svoboda člen 29 9.2.1865
Josef Šmíd člen 70 23.11.1873
Josef Sedláček člen 3 30.3.1872
Jiljí Horák člen 49 17.8.1866
Karel Maršík člen 23 21.1.1871
Jan Kačena člen 39 6.1.1853
Vojtěch Suchý člen občan Čížkova 23.4.1877

Vojtěch Suchý pracoval v Mladém Smolivci jako mlynářský pomocník, v roce 1919 se pak do Smolivce přistěhoval a obýval domek čp. 37

 

V kronice SDH dále čteme:

20. června 1895 přišla průtrž mračen, veliká povodeň vody vysoko stoupala takže obydlí při vodě ležící úplně zatopila. Panský čeledín, který jel po silnici, byl proti mlýnu proudem stržen, těžce z nebezpečí vyvázl když chtěl potah vypřáhnout. Náruční vůl však i z vozem utonul a byl odplaven.

 

Na odstraňování škod z povodně se podílel i právě založený Hasičský sbor obce Mladý Smolivec. Byla to jeho první ostrá akce na pomoc občanům.

 

Některé další zápisy v obecní kronice:

– 17. července 1898 účastnil se náš sbor s okolními sbory důstojné oslavy Fr. Palackýho, přičemž byl pořádán výlet na Stráž, kde bylo promluveno o životě a působení oslavence, též o významu zrušení poddanství a roboty, což bylo bouřlivým potleskem přijato.

– V roce 1909 byla zakoupena nová dvoukolová stříkačka

 

– 5. července 1926 hasičský sbor uspořádal večerní dobovou oslavu Husovu, které bylo skorem veškeré obecenstvo přítomno, pak bylo o významu oslavy promluveno a národní písně a hymna Kde domov můj byly zapěty, což při zápalu hranice činilo velmi pohnutý dojem.

Tatáž slavnost, kterou pořádal Hasičský sbor, se opakovala i v dalších letech.

 

Současnými (2014) nejdéle sloužícími členy SDH v Mladém Smolivci jsou:

jméno člen SDH od roku
Josef Spour 1937
Karel Hrubeš 1964
František Sedláček 1964
Pavel Šmíd st. 1968
František Trhlík st. 1968
František Šustr 1969
Josef Kub 1972
Josef Krejčí 1972
Milan Skuhravý 1974
Pavel Hladík 1974

        (František Sedláček však již ve vesnici nežije)

 

28. července 1914 byla vyhlášena světová válka.

V kronice Mladého Smolivce je k událostem v 1. světové válce uvedeno:

 

1918. Hrozná válka také v naší obci značný počet obětí si vyžádala a mnozí z nich neznámo ani kde svoje kosti složili, neboť na různých bojištích rozptýleni byli a žádných zpráv o nich pozůstalí neobdrželi.

Jména jejich budiž uvedena na náhrobku na mladosmolivecké návsi.

 

5. června 1921 odhalen byl padlým našim vojínům památný náhrobek, který nám naše soudruhy vždy připomínati bude co jsme ve válce ztratili.

29. července 1936 byl na návsi obce odhalen a posvěcen renovovaný památník padlých v 1. světové válce.

Na renovaci se finančně a brigádně podíleli i členové SDH Mladého Smolivce.

 

V kronice obce se o tom dočteme (gramaticky opravený přepis):

1936. Poněvadž zde v obci byl již zchátralý památník padlých ve světové válce, vzala si zdejší osvětová komise za úkol postavit pomník nový, což se jí podařilo sehnat potřebný obnos pořádáním divadelního představení za spoluúčasti místního sboru dobrovolných hasičů, přispěním obce a dobročinnosti občanů. Takže v krátkém čase zakoupily nový pomník od firmy Škrábek z Blovic za 5000 Kč. Ustanoven byl den odhalení a posvěcení na 29. července 1936. Zároveň k tomuto dni uspořádán byl sjezd rodáků na den 28. července, když byl v hostinci Antonína Frűhaufa přátelský večírek a příjemné pobavení. 

 

Dne 13. června 1948 byl na pomníku odhalen nápis: 

        Na paměť

        Václava Staňka

        strážmistra nar. 1912

        který padl za vlast

        v Brandově r. 1938

        Věnuje SNB Most

 

Václav Staněk se narodil v Mladém Smolivci 23. 7. 1912  v čp. 21 v domku zedníka Jiljího Staňka. Vyučil se tesařem a po základní vojenské službě se přihlásil k policii. Sloužil v Praze, odkud byl v roce 1938 převelen jako policista a člen Stráže obrany státu do severního pohraničí proti tehdy čím dál více agresivním henlainovcům.

Při jedné jejich zákeřné přestřelce byl dne 25. září 1938 postřelen a na následky tohoto zranění zemřel.

                         

Dne 28. září 2013 mu byl odhalen pomník v Brandově, kde byl zastřelen.

 

Během druhé světové války se v řadách hasičů začal organizovat protifašistický odboj. Nacistům se však tento záměr podařilo odhalit a začali hromadně zatýkat jeho  účastníky. Těžká práce, hlad a mučení v koncentračních táborech způsobilo smrt téměř 700 hasičů.

 

Rok 1951 přinesl, díky zákonu o požární ochraně, zásadní změnu tím, že přenesl úkol zabezpečování na národní výbory. Požární sbory se proto mohly věnovat rozvoji preventivní činnosti, kultury a práci s mládeží.